تبلیغات
bertiebotts - خبر جدید : دمنتور بسته شد.
voldemort.potter.dumbledore
در حالی که کمتر از ا مه به اکران فیلم هفتم نمانده دمنتور بسته و جادوگران فیلتر شد. درست در وقتی که ما به هر دو یا حد اقل یکی از آنها نیاز داریم هر دو سایت مشکل دارند.